Rekrutacja

Zgłoszenie i wnioski do klasy pierwszej dostępne są do pobrania poniżej:

Zgłoszenie o przyjęcie ucznia do klasy I

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I

Zgłoszenia składają rodzice lub prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Wnioski składają rodzice lub prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Zgłoszenia i wnioski uczniów do klas: I, II, III, IV, V, VI i VII przyjmuje sekretariat szkoły.

Możliwość przyjęcia całych zespołów klasowych i grup przedszkolnych.  

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy II-VII dostępny jest do pobrania poniżej:

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy II-VII

Harmonogram spotkań informacyjnych z rodzicami i Dnia Otwartego:

24.03.2017 r. o godz. 16.00 – spotkanie informacyjne z rodzicami w Przedszkolu nr 2;

27.03.2017 r. o godz. 16.00 – spotkanie informacyjne z rodzicami w Przedszkolu nr 4;

29.03.2017 r. o godz. 16.00 – spotkanie informacyjne z rodzicami w Przedszkolu nr 1;

30.03.2017 r. o godz. 16.30 – Dzień otwarty dla Rodziców i przyszłych uczniów szkoły

22.04.2017 r. o godz. 11.00 – Dzień otwarty dla Rodziców i przyszłych uczniów szkoły

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Uczniowie do klas pierwszych szkół podstawowych na dany rok szkolny, zamieszkali na terenie miasta Łęczyca w obwodach tych szkół, zapisywani są z urzędu.

Do klas pierwszych szkół podstawowych, którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

Obwody szkół podstawowych określa Uchwała Nr XLVII/266/2017 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe /do pobrania tutaj/

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XLVII/267/2017 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia  kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej:

Lp.

Kryteria

Liczba
punktów

Dokumenty potwierdzające kryteria

1.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata

10

Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły

2.

Rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata: pracują, prowadzą działalność gospodarczą na terenie miasta Łęczyca

7

Zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy, a w przypadku samo zatrudnienia - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub poświadczenie rozliczenia się z ZUS lub Urzędem Skarbowym, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca określa Zarządzenie Nr 120.46.2017 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

(jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami)

  1.  

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od  29 marca 2017 r.

do 31 marca 2017 r.

(w godzinach

8.00-16.00)

od 03 lipca 2017 r.

do 14 lipca 2017 r.

(w godzinach

8.00-16.00)

  1.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)1

 03 kwietnia 2017 r.

od 17 lipca 2017 r.

do 21 lipca 2017 r.

  1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

04 kwietnia 2017 r.


24 lipca 2017 r.

  1.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

05 kwietnia 2017 r.

(w godzinach

8.00 - 16.00)

od 25 lipca 2017 r.

do 18 sierpnia 2017 r.

(w godzinach

 8.00 - 16.00 )

 

  1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

06 kwietnia 2017 r.

21 sierpnia 2017 r.

  1.  

Rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem     o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej placówki.

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  1.  

Sporządzenie uzasadnienia zawierającego przyczyny odmowy przyjęcia (w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym) przez komisję rekrutacyjną.

Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

  1.  

Wniesienie przez rodzica kandydata do Dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

  1.  

Rozpatrzenie przez Dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Do 7 dni od terminu otrzymania odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Do 7 dni od terminu otrzymania odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

  1.  

Skarga rodzica do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie Dyrektora placówki.

30 dni od daty otrzymania rozstrzygnięcia.

30 dni od daty otrzymania rozstrzygnięcia.

 

1 Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Burmistrza Miasta Łęczyca właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz Miasta Łęczyca potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.